Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF Service AB (LIF) är dotterbolaget som företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket ska uppnås via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Framgångsrikt samarbete

Qurit har sedan 2011 hjälpt LIF i projekt där hög domänkunskap inom läkemedelsområdet krävs för att ta fram arkitektur och krav som bidrar till optimala lösningar på nationell nivå där många parter är inblandade och ska integrera med LIF:s system.

I det senaste projektet E-verifikation, som innebär att de flesta läkemedelsförpackningar får en unik kod som gör det enklare att spåra förfalskade läkemedel, bidrar Qurit i rollen som tekniska experter. Att Qurit får denna roll i projektet beror på en unik kombination av både hög domänkunskap och teknisk kompetens.