UCR

De svenska kvalitetsregistren är världsledande och bidrar fortlöpande till att kvaliteten på svensk sjukvård förbättras. UCR är ett nationellt registercentrum som arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. UCRs huvudsakliga uppdrag är att stötta och utveckla nationella, regionala och lokala kvalitetsregister. Syftet med registren är främst kvalitetsutveckling inom sjukvården men används också mycket för forskning. För närvarande utvecklar och förvaltar UCR ett 20-tal nationella register inom olika områden, bland annat flera register för olika hjärtsjukdomar, register för vård och omsorg samt register för perioperativ kvalitetsuppföljning av kirurgiska interventioner och för demenssjukdomar.

Framgångsrikt samarbete

Qurit har sedan 2012 operativt stöttat ett antal av utvecklingsteam i deras löpande arbete, bl a i retrospektiv och planeringar. Ett antal av Qurits seniora Java-utvecklare har tillsammans med UCRs interna utvecklare, produktägare och affärsansvariga designat och byggt olika Javabaserade lösningar. Uppdraget har även innefattat kompetensöverföring, domändriven design, agil arkitektur och modern systemutveckling i Java.